Algemene voorwaarden Stichting Chapter Events

 

Deze huisregels, ook wel het reglement of de algemene voorwaarden genoemd, zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Chapter Events nader genoemd de Organisatie en de Bezoeker(s) van het evenement, nader genoemd Locatie. Door het kopen van een toegangsbewijs  en/of het betreden van de Locatie gaat de bezoeker akkoord met dit reglement.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

“Bijeenkomst”: een door of namens Organisatie georganiseerde gebeurtenis daaronder begrepen maar niet beperkt tot een gebeurtenis van muzikale en of recreatieve aard zoals een muziekvoorstelling, concert, show, uitvoering of feest, alles in de ruimste zin van het woord.

 

“Bezoeker”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Organisatie.

 

“Locatie”: de feitelijke plaats waar de Bijeenkomst wordt gehouden, evenals alle ruimten, terreinen, velden etc. daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen de Bijeenkomst plaatsvindt.

 

“Overeenkomst”: de overeenkomst die tot stand komt tussen Organisatie en de Bezoeker terzake de koop en levering van een Ticket voor een door of namens Organisatie te organiseren Bijeenkomst.

 

“Toegangsbewijs”: het toegangsbewijs tot een Bijeenkomst, waaronder mede begrepen de via de Website te verkrijgen elektronische toegangsbewijzen voor een Bijeenkomst.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Organisatie, reserveringen bij Organisatie en iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Organisatie en de Bezoeker.

 

De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker de Locatie betreedt en/of een Toegangsbewijs voor een Bijeenkomst koopt bij Organisatie, dan wel via de door Organisatie ingeschakelde (voor)verkooporganisatie dan wel door middel van de door Organisatie ingeschakelde Toegangsbewijs organisatie. 

 

De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van die informatie die nodig is om een correcte aankoop voor de Toegangsbewijzen via de Website tot stand te brengen en uit te voeren. De Bezoeker dient voordat hij zijn aankoop bevestigt altijd te controleren of de juiste Toegangsbewijzen zijn gereserveerd. De Bezoeker dient bij het maken van de aankoop altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken. Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet is Organisatie niet aansprakelijk.

 

Bij het aankopen van een Toegangsbewijs via de Website, hetzij via Organisatie, hetzij door middel van de door Organisatie ingeschakelde Toegangsbewijs organisatie kunnen naast de prijs voor het Toegangsbewijs ook additionele reserverings/servicekosten aan de Bezoeker in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten kan per Bijeenkomst verschillen. Pas als de betaling voor het Toegangsbewijs akkoord is, zal de Bezoeker een elektronische bevestiging ontvangen dat zijn/haar bestelling definitief is.

 

ARTIKEL 4. TOEGANGSCONTROLE

Een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Bezoekers kunnen bij binnenkomst worden gevraagd om een legitimatiebewijs met foto en leeftijd te tonen. Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs kan tot het gevolg leiden, dat de toegang tot de Locatie wordt ontzegd.

 

De minimale leeftijd voor toegang tot het evenement is 18 jaar of ouder.

 

De Locatie is slechts te betreden als u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs.

Een Toegangsbewijs kan door de Organisatie ongeldig worden verklaard mocht er sprake zijn van zwarthandel of het niet naleven van andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op de Locatie: rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, paraplu’s en ter plekke door de Organisatie aangegeven gevaarlijke voorwerpen. Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Bezoeker bij het betreden van de Locatie te fouilleren en de Bezoeker is verplicht indien daarom verzocht wordt om hieraan mee te werken. Organisatie behoudt zich het recht voor om Bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan genoemde fouillering de toegang tot de Locatie te weigeren, zonder dat de Bezoeker aanspraak kan maken op vergoeding van de schade die hij hierdoor lijdt.

 

De toegang kan geweigerd worden of u kunt van de Locatie verwijderd worden als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van medewerkers van de Organisatie.

 

Het is verboden de Locatie onder invloed van drugs of overmatig drankgebruik te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs.

 

Betreding van de Locatie geschiedt op eigen risico. De Organisatie, dan wel medewerkers die voor de organisaties werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de Locatie mochten ondervinden.

 

ARTIKEL 5. BEELD- EN GELUIDOPNAME

Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van de organisatie de Locatie met professionele apparatuur, ter vervaardiging van beeld en/of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen, te betreden.

 

De artiesten en/of de Organisator is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken van de Locatie en de Bezoekers daarvan en deze opnames te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een Reservering van de Locatie en/of door betreding van de Locatie, verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisator of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschap enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

 

De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisator en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator de schriftelijk benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

 

ARTIKEL 6. ALGEMEEN BELEID

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.

 

Alcoholische drank wordt niet verstrekt aan Bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel zal om legitimatie worden gevraagd.

 

Het is verboden op de Locatie te verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren. 

Voorbeelden hiervan zijn: dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals.

 

Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

 

Het is verboden diefstal of vernielingen te plegen.

 

Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken.

 

Het is verboden door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.

 

Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

 

Bij het niet naleven van deze huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient de Locatie direct te worden verlaten.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

 

ARTIKEL 7. BETALING & CONSUMPTIES

De consumpties, zowel eten als drinken, zijn tijdens de Bijeenkomst op de Locatie via de kassa te koop. Gekochte consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens de Bijeenkomst van aankoop. Consumptiemunten worden niet terug ingenomen.

 

ARTIKEL 8. ALGEMEEN GEDRAG

De organisatie zet de Locatie op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de stichting/de organisatie, de bezoekers en/of de directe omgeving geen last ondervinden van de deelnemer.

 

Aanwijzingen van medewerkers van organisatie dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

 

ARTIKEL 9. WEERSOMSTANDIGHEDEN

De Locatie is aan weersomstandigheden onderhevig. De Organisatie kan tot 24-uur voor aanvang van een bijeenkomst besluiten deze, vanwege slechte weersvoorspellingen, te annuleren. Mochten de weersomstandigheden het opengaan van de Locatie verhinderen, dan wordt de bijeenkomst verplaatst naar een later moment. Restitutie is daarom niet mogelijk. We nemen 24 uur voor aanvang contact met je op, wanneer afgelasting door het weer dreigt. Het risico op slechte weersomstandigheden ligt bij de Bezoeker, mits bijeenkomst niet 24-uur vooraf geannuleerd wordt.

 

ARTIKEL 10. CORONARICHTLIJNEN

De meest recente richtlijnen van de RIVM of Rijksoverheid gelden voor alle bezoekers. Volg ten allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijken & toezichthouders op, zij zien toe op naleving van de protocollen en richtlijnen. De Organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere deelname / bezoek uit te sluiten.

 

Bij het geen doorgang kunnen vinden van een Bijeenkomst vanwege richtlijnen RIVM of vanuit overheidswege, zal het evenement naar een nader te bepalen datum worden verplaatst. In dat geval is eventuele restitutie van de ticketprijs (zonder retourgave ticketfee of restitutie kosten) ook mogelijk, mail hiervoor naar hello@chapterevents.nl

 

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de Overeenkomsten en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen die mochten voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden zullen- in eerste instantie- uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, onverminderd de bevoegdheid van Organisatie om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.